Skip to content

Increase font size Decrease font size

Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete

Alapszabály
Szervezet
Kapcsolat
Hírek
Konferenciák
Beszámolók
kmbiro.org:Főoldal arrow Alapszabály
Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete Alapszabály PDF Print E-mail

A MUNKAÜGYI BÍRÁK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

 

I. Az egyesület neve: Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete


Székhelye: Székesfehérvár ,  Zichy Liget 110.

Fejér Megyei Bíróság


II. Az egyesület célja:

- A munkaügyi bírói munka segítése és támogatása az anyagi és eljárási jogi szabályok alkalmazásában

- szakmai konferenciák, tanácskozások, továbbképzések szervezése

- a kodifikációs, jogszabály-módosítási tevékenységben részvétel

- szakmai és munkahelyi érdekképviselet és érdekvédelem

- a munkaügyi ítélkezést érintő kommunikáció befolyásolása, ismeretterjesztés, cikkek, tanulmányok készítésének összehangolása, a megjelentetés elősegítése

- nemzetközi munkajogi jogalkotás és a  munkaügyi ítélkezés tanulmányozása, az európai országok

jogának és az európai közösség ajánlásainak és irányelveinek figyelemmel kisérése és elemzése, nemzetközi kapcsolatok létrehozása, nemzetközi szakami konferenciákon történő részvétel, ilyenek rendezése.


III. Az egyesületi tagság

1./ Az egyesület tagja lehet a Magyar Köztársaság minden aktív és nyugalmazott bírája, bírósági titkára és bírósági fogalmazója, aki belépési nyilatkozásában az egyesület céljait magáévá teszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alapszabály rendelkezéseit.

2./ Az egyesület  tagjai évi 1000.-Ft tagdíjat fizetnek, minden év február 28-ig egy összegben

3./ A tagsái viszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnik: - a tag halálával
    
 - kilépéssel
 
- kizárással    

4./ A kilépés az egyesület elnökéhez címzett és eljuttatott írásbeli nyilatkozattal történik, a kilépő tag elhatározásától függően lehet azonnali hatályú vagy határidőhöz kötött.


5./ Az egyesületből kizárható az a tag, aki az egyesület céljait és érdekeit súlyosan veszélyeztető magatartást tanúsít, valamint az aki a tagdíjat legalább 2 éven át felszólítás ellenére sem fizeti meg.

A kizárásról a taggyűlés dönt.

6./ a pártoló tag:

Az egyesülethez pártoló tagként csatlakozhatnak a Magyar Köztársaság aktív és nyugalmazott bírái, bírósági titkárai, és fogalmazói, akik tagként nem kívánnak belépni, az egyesületet azonban támogatják, szakmai munkájában részt kívánnak venni. Pártoló tagként csatlakozhatnak továbbá más területeken tevékenykedő olyan jogi és egyéb szakemberek, akik munkaügyek elbírálásához kapcsolódó valamely szakterület művelői (munkajogászok, egyetemi oktatók, szakértők stb.). A pártoló tag a taggyűlésen tanácskozási joggal vesz részt. A nyugállományba vonuló bíró választása szerint maradhat aktív tag vagy lehet pártoló tag.
 

IV. Az egyesület szervezete


   1./ A taggyűlés

Az egyesület legfőbb szerve a tagok összessége. A taggyűlés szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal ülésezik, általában az év első harmadában. A határozatképességhez a tagok több mint felének jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén a következő taggyűlés két óra múlva megtartható, amennyiben az eredeti meghívóban így szerepel. Ez a taggyűlés és a megjelentek számára tekintet nélkül már határozatképes.

A taggyűlés a határozatait általában nyílt többségi szavazással hozza.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik és minősített szavazás szükséges az alábbi kérdésekben:

- az alapszabály elfogadása és módosítása,

- más egyesülettel, társadalmi szervezettel való egyesülés,

- döntés az egyesület szerveit érintő személyi kérdésekben

- megszűnés,

- a tag kizárása,

- az elnökségi beszámoló elfogadása.

Az elnök, elnökhelyettes, az elnökség tagjai, a titkár megválasztása titkos szavazással, a megjelentek kétharmados többségével történik.

A taggyűlést az elnök, illetve az elnökhelyettes jogosult összehívni. Össze kell hívni a taggyűlést, amennyiben a tagok 1/-a írásban kéri az ok és a cél megjelölésével.

A taggyűlésre szóló meghívókat a taggyűlés tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal előbb ki kell küldeni, feltüntetve a napirendi pontokat is.


2./ Az elnökség

A taggyűlés a tagok közül 7 tagú elnökséget választ. A tisztség 3 évre szól. A szavazás az elnök, az elnökhelyettes és a titkár személyére történik.

Az elnökség az egyesület operatív irányító szerve, hatáskörébe tartozik az éves költségvetés meghatározása. A testületet az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes irányítja.

Az elnökség szükség szerint, de legalább félévenként ülésezik. Az elnökség ülése határozatképes, ha az elnökség tagjai közül legalább négy fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

3./ Az elnök az egyesület legfőbb képviselője, aki teljes körű és önálló képviseletre jogosult, vezeti az elnökséget. Az elnök hatáskörébe tartozik a tagfelvétel és a pártoló tag felvétele.

Az elnökhelyettes illetve külön megbízás alapján az elnökség más tagja az elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti.

Az elnök és az elnökhelyettes együtt jogosult gyakorolni az utalványozási jogkört.

Az egyesület titkára részt vesz az elnökség munkájában, végzi az egyesület működtetésével kapcsolatos szervezőmunkát, előkészíti és segíti az egyesület választott szerveinek munkáját, vezeti a tagnyilvántartását.   

 

V. Az egyesület gazdálkodása


Az egyesület vagyona

- a tagdíjakból befolyó összeg
- egyéb bevételek

Az egyesület megszűnése
-  feloszlatással,
- más társadalmi szervezettel való egyesüléssel
- illetőleg megszűnésének megállapításával.


Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesület működésére a Ptk-nak az egyesületekre vonatkozó rendelkezéseire, továbbá az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. (Etv.) rendelkezései az irányadók.


Budapest, 1997. február 3.